Wydarzenia towarzyszące

Jubileusz 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Stanisława Tkaczyka 

Społeczność akademicka Politechniki Śląskiej a w niej grono wychowanków i współpracowników Pana Profesora Stanisława Tkaczyka ma zaszczyt zaprosić Państwa do czynnego udziału w obchodach Jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora.

Pan Profesor Stanisław Tkaczyk jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pracował i współpracował z wieloma instytutami, jak: Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie, Instytutem Badawczym Opakowań w Warszawie a także Zakładem Badań i Atestacji „ZETOM” oraz Politechniką Warszawską, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, jednakże znaczną część zawodowego życia związał z Politechnika Śląską w Gliwicach, w której pełnił wiele funkcji, z których najważniejsza dotyczy wykreowania Śląskiej Szkoły Jakościowej osadzonej w obszarze badań związanych z procesami technologicznymi i inżynierią materiałową.

Pan Profesor Stanisław Tkaczyk jest cenionym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie zarządzania, zwłaszcza jakością, inżynierii materiałowej w tym opakowalnictwa, jest autorem ponad 500 publikacji naukowych zwartych i artykułów, patentów oraz prac o charakterze naukowo-badawczym w wymienionych dziedzinach. Jest promotorem wielu doktoratów oraz recenzentem szeregu prac doktorskich i habilitacyjnych, jak i w postępowaniach do stanowiska i tytułu profesora.

Pan Profesor współpracuje czynnie z przemysłem oraz uczestniczy w pracach wielu instytucji, Rad Naukowych i Komisji PAN, placówek naukowo-badawczych, organizacji rządowych, a także Rad Naukowych i Programowych Konferencji projakościowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Tak wspaniałe Jubileusze nie zdarzają się często! Uroczystości zostały zaplanowane w dniach 14 i 15 października 2019 roku w ramach konferencji MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019. JAKOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ stanowiąca zakres tematyczny jubileuszowych obchodów dedykowanych Panu Profesorowi.

Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w konferencji (opcjonalnie w całości lub w dniach obchodów Jubileuszu Pana Profesora) zachęcając do prezentacji i wymiany poglądów naukowych w obszarze zainteresowań bliskich Panu Profesorowi.

Sesja naukowa: Innovative and additive manufacturing technology – new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials

Innovative and additive manufacturing technology – new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials is the title of currently running international project, were the Institute of Engineering Materials and Biomaterials of Silesian University of Technology (SUT) is a partner.

The aim of the project is to create a unique research platform in the field of „Innovative additive production technologies” dealing with interdisciplinary issues that will support and strengthen long-term intersectoral cooperation. The main idea of the project is to develop cooperation between research units and the industrial sector as part of joint research and development. The project focuses on research work in the field of 3D printing of metal powders by means of selective laser melting technology (SLM) and fused deposition modelling (FDM). Additive manufacturing is a multidisciplinary issue requiring joint solutions of designers, technologists, meteorologists, metallographers, surface engineers and other specialists with high technical education. Also related to 3D printing are other necessary processes, namely a new creative approach to designing (use of topological optimization and design of bionic structures), preparation of manufacturing and the manufacturing process, and post-processing (heat treatment, chip machining on CNC machine tools, surface treatment, 3D measuring and 3D scanning).

The key activities of the project are aimed at ensuring the bilateral transfer of unique knowledge, experience and know-how of the entities involved, preparation and development of a long-term strategy for cooperation between research units and the industrial sector, conducting joint research work, strengthening existing cooperation and developing new cooperation with the industrial sector – entities based in the ITI Ostrava agglomeration and the creation and development of a joint research centre. The added value of the project is to develop new technological solutions (3D printing of metals and composite materials) and innovative technologies, considering the current technical and technological requirements in the engineering industry.

The project will enable the creation of a unique research team capable of implementing specific practical tasks and conducting a two-way transfer of knowledge, experience and research results to the industrial sector and final applications.The project consortium consists of research units: VŠB-Technical University of Ostrava (Czech Republic) – project leader, Klast aditivní výroby, zs (Czech Republic), Fraunhofer Institut für Werkzeaugmaschinen und Umformtechnik IWU (Germany), Silesian University of Technology – SUT (Poland), University of Žilina (Slovakia) and industrial partners: V-NASS, as, Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace as, BREBECK Composite sro, dk metal prominent sro, Advanced Metal Powders, sro.

The project is funded by the European Union of the Czech Republic under the European Structural and Investment Funds, Operational Programme Research, Development and Education in 2018-2021.·         

Sesja naukowa: Integracja zaawansowanych metod badawczych, obliczeniowych oraz przetwarzania danych dla innowacji technologii spawania stali nierdzewnej typu duplex

W ramach realizowanego projektu stworzono międzynarodowy zespół badawczy (z krajów UE oraz Azji) posiadający szeroki zakres wiedzy i doświadczeń praktycznych w dziedzinie spawania, charakterystyki materiałów, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, modelowania predykcyjnego opartego na zjawiskach fizycznych / chemicznych oraz przetwarzania dużych zbirów danych (Big data), aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom, przed którymi staje obecnie przemysł i świat nauki w zakresie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczących stali nierdzewnych typu duplex. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i innowacji, zaawansowanego sprzętu i metod oraz opłacalnych rozwiązań, które można rozwinąć dzięki międzynarodowej współpracy. Prace naukowe prowadzone w ramach projektu obejmują badania podstawowe w zakresie spawania stali nierdzewnych typu duplex w jedno- i różnoimiennych konfiguracjach materiałowych, a także opracowanie nowych technologii i rozwiązań materiałów z tym związanych. Projekt prowadzony jest w ramach akcji RISE i odbywa się z udziałem 8 partnerów (5 z krajów europejskich i 3 z krajów azjatyckich) przy szeroko zakrojonej akcji wymianą naukowców (33 naukowców i 110 osobomiesięcy) przez okres 4 lat, aby w pełni wydobyć komplementarną siłę i synergię działań w ramach powstałego konsorcjum badawczego.

Projekt obejmuje wspólne badania nad spawaniem stali nierdzewnej typu duplex za pomocą nowoczesnego systemu wymiany danych, wyników eksperymentalnych i predykcyjnego modelowania fizycznego w celu opracowania nowych materiałów i procesów przetwarzania tych stali. W ramach projektu zostanie opracowany uporządkowany system danych dla kluczowych składników strukturalnych/fazowych powstających w trakcie spawania i korozji stali typu duplex. W ramach projektu zostaną ustalone optymalne warunki spawania zapewniające wysokie własności mechaniczne i odporność korozyjną przy pomocy hybrydowej metodyki komputerowego wspomagania (CAD/CAM) i modelowania fizycznego materiałów. Uzyskane dane i zaawansowane podejście zostaną wykorzystane do opracowania nowej technologii wytwarzania zapewniającej kontrolę struktury, występujących faz wtórnych oraz wad spawalniczych, w szczególności w strefie wpływu ciepła (SWC), która stanowi najbardziej krytyczny/ograniczający czynnik w trakcie przetwarzania i stosowania stali nierdzewnych typu duplex oraz innych materiałów metalowych.

Prowadzone prace będą zorientowane na zastosowaniu nowoczesnych technologii przetwarzania danych i modelowania predykcyjnego w opracowaniu nowych/hybrydowych systemów materiałowych dla znaczącej redukcji ich wagi oraz kosztów. Powstały w ten sposób zaawansowany system danych, nowych materiałów, procesów spawania i hybrydowych lekkich materiałów przyczynią się do zwiększenia potencjału badawczego i innowacyjnego w Europie i na świecie w zakresie stali nierdzewnych typu duplex oraz związanych z nimi systemów o długoterminowym wpływie na aspekty gospodarcze i społeczne.

Opracowany w ramach projektu zaawansowany system danych będzie służyć jako platforma bazowa dla przyszłych badań naukowych i innowacji przemysłowych, przyspieszając cykl opracowania nowych materiałów, technologii lub produktów, z zasadniczym wkładem w badania naukowe i przemysłowe prace badawczo-rozwojowe. Zwiększy to również potencjał badawczy i innowacyjny w zakresie interdyscyplinarnych i międzysektorowych działań partnerów projektu umożliwiając wspólne opracowanie przełomowych rozwiązań technologicznych. Prowadzone prace będą łączyć nowatorskie podejście w zakresie innowacji i prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do rozwoju nowoczesnego Przemysłu 4.0 w zakresie spawania i znacznie przyspieszy rozwój umiejętności badawczych, wiedzy oraz kariery młodych naukowców w zakresie łańcuch dostaw zorientowany na klienta (ECR) z trwałym wpływem w UE i poza nią.

W projekt są zaangażowane: Liverpool John Moores University (Wielka Brytania) jako koordynator projektu, międzynarodowe jednostki naukowo-badawcze: Politechnika Śląska (Polska), Hogskolan Vast (Szwecja), Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraina), Yanshan University (Chiny), University of Malaya (Malezja) oraz partner przemysłowy Ermetal Otomotiv Ve Esya Sanayi Tic. A.S. (Turcja).

Sesja Studenckich Kół Naukowych TalentDetector

Tempo zmian cywilizacyjnych, głównie w wyniku postępu technologicznego, sprawia, że uczelnia i osoby przez nią kształcone muszą elastycznie reagować na pojawiające się zmiany na rynku pracy i dostosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Studentów oraz nauczycieli akademickich charakteryzuje ciekawość poznawcza i determinacja w podejmowaniu działań w zakresie własnych zainteresowań i nie rzadko dla własnej przyjemności, w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie zawodowe oraz stopniowo uzyskiwane dodatkowe umiejętności, które w efekcie pozwalają na osiągnięcie zamierzonego celu. Wychodząc naprzeciw wyżej wspomnianym oczekiwaniom studentom proponuje się dodatkową aktywność w ramach działalności studenckich kół naukowych. Zgodnie ze statutem działalności studenckich kół naukowych mają one za zadanie promowanie wiedzy technicznej oraz rozwój indywidualny studentów. Koła prowadzą swoją działalność poprzez wyznaczanie indywidualnych zadań problemowych związanych z nowoczesnymi technologiami w inżynierii materiałowej. Zaangażowanie w prace koła daje studentom możliwość pełniejszej i szerszej realizacji prac przejściowych i dyplomowych w zakresie tematyki związanej z kierunkiem studiów. Ponadto charakter działalności koła stwarza różnorodne możliwości organizacyjne członkom koła np. opracowywanie wyników badań i ich prezentacji zarówno podczas spotkań członków koła, jak również w trakcie zjazdów integracyjnych czy wizyt w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie produkcyjne.

Jedną z form działalności dydaktycznej nowoczesnych uczelni, rozszerzającą możliwości pozyskiwania wiedzy, jest uczestnictwo w konferencjach studenckich, które w ostatnich latach przeżywają swój renesans. Jedną z takich propozycji jest Konferencja Studenckich Kół Naukowych TalentDetector mająca na celu zintegrowanie środowiska studenckiego i naukowego oraz młodej kadry śląskich ośrodków naukowych zajmujących się tematyką dotyczącą technologii materiałowych. Jest to miejsce dające możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, umiejętności oraz prezentacji dotychczasowego dorobku naukowego rozwijające i poszerzające zainteresowania studentów w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach. Konferencja pozwala na przedstawienie projektów prowadzonych z przemysłem oraz projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój.